1) Onverminderd kopersrisico met betrekking tot de goederen behouden wij ons het eigendomsrecht op de goederen voor tot volledige betaling

2) Goederen aangekocht door de koper tijdens of buiten de soldenperiodeworden niet meer teruggenomen.

3) Bij annulatie wordt een schadevergoeding betaald van 30% op de verkoopprijs, met een minimum van 125€ en dit onder uitdrukkelijk voorbehouden een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade met een maximum van 100% van het factuurbedrag. Indien een rechtbank de ontbinding ten nadele van BUDGET MEUBELEN & INTERIEUR BV zou gelasten is de klant slechts gerechtigd op een schadevergoedingvoor zover hij zijn schade alsmede de begroting ervan daadwerkelijk bewijst ten aanzien van het door hem gevorderde bedrag. In elk geval kan BUDGET MEUBELEN & INTERIEUR BV hoogstens gehouden zijn een schadevergoeding ten belope van 100% op het bedrag vermeld op de verkoopsovereenkomst aan de klant te betalen.

4) De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling noch tot schadevergoeding.

5) Indien met de klant geen datum van levering als voorgemeld  kan afgespreken worden of indien de klant geen gehoor geeft aan de uitnodigingen van BUDGET MEUBELEN & INTERIEUR BV mag deze laatste de goederen verwijderen of doorverkopen zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding. Dit na 9 maand na aankoopdatum.

6) Indien de klant op afgesproken datum de goederen niet in ontvangst kan nemen, dient hij/zij BUDGET MEUBELEN & INTERIEUR BV minstens 5 dagen op voorhand  te verwittigen per aangetekend schrijven. De  kosten, die voortvloeien uit deze annulatie van leveringsaanspraak, worden intergraal doorgerekend aan de klant , met een minimum van 75 euro.

7) De verkoper is ontheven van elke verantwoordelijkheid in geval van overmacht. Hij behoudt zich het recht voor om de termijn van uitvoering te verlengen zolang de overmacht.

8) De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling. Schade aan matriaal moeten gezien worden voor het transporteren. Nadien is er geen recht op klacht. Elke vorm van schade aan de inhoud is op kosten van de klant.

9) Iedere klacht ,dient om geldig te zijn , schriftelijk en ten laaste 5 dagen na ontvangst der goederen bij onze firma ingediend te worden. Geen enekele klacht zal aanvaard worden nadat de goederen door de koper of door derden werden bewerkt, behandeld of hersteld.

10) Alle facturen zijn contant betaalbaar.

11)door de aankoop erkent de koper van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden op de hoogte te zijn en ze te aanvaarden en zich eraan te onderwerpen.

12) In geval van betwisting is enkel de rechtbank van turnhout bevoegd.

13) Prijzen vermeld op de factuur zijn altijd afhaalprijzen in bouwpakket.

14) Magzijnkosten worden aangerekend vanaf de tweede maand dat de goederen bij ons geleverd worden of reeds voorradig zijn en dit ten bedrage van 75 euro/maand

15) BUDGET MEUBELEN & INTERIEUR BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen door de fabrikant. Er kan ook nooit enige vorm van korting of elke andere vorm van schadevergoeding gevraagd worden .

16) Het Belgische recht is van toepassing op alle overeenkomsten 

 

* Beschadigde goederen dienen steeds door de klant zelf teruggebracht te worden.